Saskia Steketee
klinisch psycholoog & psychotherapeut,
cognitief gedragstherapeut VGCt

 

Refeling 74
5672 CK Nuenen
T 06 81478261
info@praktijknuenen.nl

Met ingang van 1 januari 2014 is de GGZ onderverdeeld in de zogenaamde Generalistische Basis GGZ (voorheen 1e lijns psychologische zorg) en de Gespecialiseerde GGZ (voorheen psychotherapie). Beide soorten zorg worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeringswet, als er sprake is van een DSM- stoornis.  Uitgezonderd van vergoeding  zijn behandelingen met de diagnose aanpassingstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobieën, slaapstoornissen en de DBC-hoofdgroep 'andere aandoeningen die reden voor zorg zijn' (o.a. partner-relatieprobleem, identiteitsprobleem, levensfaseprobleem). Voor deze onverzekerde zorg (OVP) moet u zelf betalen en wordt een prijs per consult gehanteerd. Zie tarieven.


Voor een behandeling in de Basis GGZ kan de huisarts u doorverwijzen als er sprake is van een DSM diagnose met een lage complexiteit.  Afhankelijk van de ernst van uw problematiek, het risico en beloop van de klachten komt u in aanmerking voor een van de zorgzwaarteproducten: kort, middellang, intensief of chronisch.  Er geldt een vast tarief per product waarin alle tijd wordt verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies of e-mailcontacten) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). In geval van het maximale tarief zal ongeveer 8-10 sessies vergoed kunnen worden.


Bij complexe problematiek zult u worden doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ waar langerdurende behandelingen mogelijk zijn die in principe onbeperkt vergoed worden. Er geldt een vast tarief per product, DBC (Diagnose Behandel Combinatie) genoemd, wat achteraf wordt bepaald aan de hand van diagnose en tijdsinvestering (zie uitleg hierna). Mijn praktijk is gericht op de specialistische GGZ.


Binnen de DBC noteert de therapeut uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden. Dat kunnen gesprekken zijn, telefoon- of mailcontacten, verslaglegging, overleg, psychologisch onderzoek enz. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de therapeut de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de behandelaar een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

                                                                                                                   

Vergoeding van de DBC's

Wat er met uw rekening gebeurt, hangt af van het soort polis dat u heeft en of uw therapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis. Dit leidt in de praktijk tot drie mogelijke situaties:

                                       

1. Uw therapeut heeft een contract met uw zorgverzekeraar.

                                

Ongeacht het soort polis controleert de therapeut uw verzekeringsrecht en stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

                                                                          

2. Uw therapeut heeft géén contract met uw zorgverzekeraar en u heeft een naturapolis.

In dit geval wordt na afloop van de behandeling de rekening naar u gestuurd. Omdat dit om een groot bedrag kan gaan, is het mogelijk afspraken te maken over een betalingsregeling gedurende de behandeling. U kunt na afloop van de behandeling de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar die 60 tot 80% van het gemiddelde tarief vergoedt.

                                     

3. Uw therapeut heeft géén contract met uw zorgverzekeraar en u heeft een restitutiepolis.

                                                                                                                          

Dezelfde procedure als bij 2. , alleen de hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraar zal meestal 95-100% van het gemiddelde tarief bedragen.


Contracten zorgverzekeraars 2020

Er is geen contract afgesloten met CZ, Menzis en Caresq. Met de overige zorgverzekeraars is een contract afgesloten. Via de onderstaande link kunt u zien welke zorgverzekeraars er zijn en welke labels onder de betreffende zorgverzekeraars vallen.

Bron: http://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er


Zelf betalen zonder vergoeding van de zorgverzekeraar

Het is mogelijk dat u wenst zelf te betalen zonder dat uw behandeling geregistreerd wordt. Helaas is het in Nederland wettelijk verplicht alle psychotherapeutische hulp via de DBC’s te registreren en te declareren. Wel kunt u gebruik maken van andere diensten, nl. coaching en supervisie, waarvoor geen DBC’s gelden.


Overige kosten 

Voor zowel de Gespecialiseerde GGZ geldt geen eigen bijdrage, maar u dient wel rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico van €385,- wat door de zorgverzekeraar wordt geint.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering 


No show

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show' meer. Er zal €55,- in rekening worden gebracht.


Klachten over de vergoeding door uw zorgverzekering

Met deze klachten kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen http://www.skgz.nl/ . U kunt daarnaast een melding doen via http://www.clientenrechten.nl/

 

Tarieven

De tarieven voor onverzekerde zorg (OVP) zijn als volgt:

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie.

Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximumtarief.

Supervisie: 95,-